سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بی هوای تو چنان است چو بی آب نبات

بی ثنای تو کلام است چو بی ملح طعام

بخت باید بی زوال و عقل باید بی مجاز

جاه باید بی قیاس و مال باید بی شمار

دولت تو بی زوال و مدت تو بی فنا

کوشش تو بی قیاس و بخشش تو بی کران

دل بی قرار دارم از آن زلف بی قرار

سر پر خمار دارم از آن چشم پر خمار

دولت تو بی زوال و قدرت تو بی فنا

کوشش تو بی قیاس و بخشش تو بی کران

الا تا مملکت بی سلطنت باشد تن بی سر

الا تا سلطنت بی عدل باشد پیکر بی جان

بی طرب خوشدل طیور و بی طلب جنبان صبا

بی دهن خندان درخت و بی زبان گویا چمن

نه ملک زیبد بی او نه چرخ بی خورشید

نه خلق باشد بی او نه کشت بی باران

در ارادت بی شبیه و در مَشیّت بی شریک

در اجابت بی نظیر و در عنایت بی همال

مشک بودی بی حد و کافور بودی بی قیاس

در بودی بی مر و یاقوت بودی بی کران

تعداد ابیات منتشر شده : 508050