سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا میان بندند و سوی دشت کین جولان کنند

تا مگر باز این شکست زشت را جبران کنند

تا فرو گیرند بر دربند غیب

تا کسی ناید از آن سو پاک جیب

که نهم بر ریش خامت تا پزد

یا بسوزد ریش و ریشه ت تا ابد

تا تو از بالا فرو آیی به زور

آب جویش برده باشد تا به دور

آب دیده تا چه دید او از نهان

تا بدان شد او ز چشمهٔ خود روان

بگو تا این تن آسانیت تاکی

بگو تا این گران جانیت تا کی

تا بکاویدمش جعد و تا ببوئیدمش زلف

تا بخاییدمش لعل و تاش بگرفتم کنار ،

تا بگردد آسمان و تا بتابد آفتاب

تا بپاید مرکز و بر وی بروید ارغوان

تا گوش خوبرویان با گوشوار باشد

تا جنگ و تا تعصب با ذوالفقار باشد

تا بسیجیده ست عالم تا نگاریده ست تن

تا پسندیده ست فخر و ناپسندیده ست عار

تعداد ابیات منتشر شده : 510135