سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بازگو تا قصه درمانها شود

بازگو تا مرهم جانها شود

جهان هندوست تا رختت نگیرد

مگیرش سست تا سختت نگیرد

الا تا ببارد سرشک بهاری

الا تا بروید گل بوستانی

تا بتابد بر آسمان خورشید

تا بروید ز بوستان عرعر

تا هست علوم را مبادی

تا هست امور را عواقب

تا کوکب سیاره هفت باشد

تا گیتی ارکان چهار دارد

تا نسرائی سخن دهانت نبود

تا نگشائی کمر میانت نبود

تا زمان برقرار خواهد بود

تا زمین پایدار خواهد بود

همیشه تا بپرستند مایه کشمیر

همیشه تا بفروزند مایه خرداد

نام مردم فروختن تا چند؟

چوب همسایه سوختن تا چند؟تعداد ابیات منتشر شده : 251627