سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا داد به او خدا خلافت

تا یافت سریر ازوشرافت

تا دست بهم دهیم خشتیم

تا چشم بهم نهیم خاکیم

تا بر آریم بانگ نوشانوش

تا برقصیم جمله صوفی وار

بیا تا بردباری پیشه سازیم

بیا تا تخم نیکوئی بکاریم

تا ببینی نقشهای دل ربا

تا ببینی رنگهای لاله زار

تا در صف چرخ آفتابست

تا در کف باغ یاسمینست

الا تا چرخ جای آفتابست

الا تا باغ جای یاسمینست

تا زبون طمعی هیچ نمیارزی

تا اسیر هوسی هیچ نمیدانی

تا سوخته ای دمی بنالد

تا شیفته ای شود سرافراز

تا نباشد چو ارغوان نسرین

تا نباشد چو نسترین شمشاد


 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334748