سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بفرمایدش تا سوی شهریار

شود تا سخنها کند خواستار

برآوردم زمامش تا بناگوش

فروهشتم هویدش تا به کاهل

نوشیم شراب تا دهد جام

بینیم جمال تا نماید

بپری تا درخت جاودانی

وگرنه تا ابد اینجا بمانی

انتظار غمگساری تا کجا

جستجوی راز داری تا کجا

تا بیاموزند اسرار حقت

تا کنند از عاشقان مطلقت

دیده کو تا ببیند اسرارم

گوش تا بشنود اشاراتم

دمیدم تا بدانیدم که هستم

فتادم تا نگوئی خودپرستم

تا وفای سپهر سود کند

تا جفای زمانه بگزاید

ببادی از زمانی تا زمانی

برفتی ازجهانی تا جهانی

تعداد ابیات منتشر شده : 504842