سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

الا تا مؤمنان گیرند روزه

الا تا هندوان گیرند لکهن

نخسبم تا نخسبانم سرت را

نیایم تا نیارم دلبرت را

تا زند خنده برق نیسانی

تا کند گریه ابر آزاری

بندهٔ عشق باش تا باشی

تا سنایی ترا غلام بود

بازگو تا قصه درمانها شود

بازگو تا مرهم جانها شود

جهان هندوست تا رختت نگیرد

مگیرش سست تا سختت نگیرد

الا تا ببارد سرشک بهاری

الا تا بروید گل بوستانی

تا بتابد بر آسمان خورشید

تا بروید ز بوستان عرعر

تا هست علوم را مبادی

تا هست امور را عواقب

تا کوکب سیاره هفت باشد

تا گیتی ارکان چهار دارد


 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی فارس در شهریار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی جوان در همه ی آثار
 • جستجوی معنای کشته چاه غمت را نفسی هست هنوز در شهریار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی صیام در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی بهشت در همه ی آثار
 • جستجوی قفلی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 367935