سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یکی تا ملک باشد تو همی باش

یکی تا ملک ماند تو همی مان

روی در روی تو باشد همه را

چشم دل سوی تو باشد همه را

یگانه در جهان جز تو کسی نیست

جهان نزد تو جانان جز خسی نیست

سکها را دهان به نام تو باز

تا ز زر در جهان نشان باشد

بیشتر در آب می افتد ثمر

آب در پستیست از تو دور در

تا تو گویی تو آن نه تو تو تویی

آن تو از تو دروغ باشد و مین

تا کی در آرزوی تو گردیم کو بکوی؟

تا کی بجستجوی تو گردیم در بدر؟

بر جهان سایه انصاف تو باقی بادا

تا جهان در کنف عدل تو می آساید

تا در جهان جنبش افلاک هر شبی

زاید عجیبه ای که در آن سان جهان نداشت

تا حشر شهریار تو بادی درین جهان

گر جز تو شهریار جهان را به سر شود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165