سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تو جهان داری و دارای جهان ، تا رستخیز

کس نخواهد بود چون تو جهانداری دگر

جز بر تو مدار جهان مبادا

تا ملک جهان را مدار باشد

در جهان تا سعدتست و شفا

در سخن تا حقیقتست و مجاز

دلا تا کی چنین در بند باشی

درین سرگشتگی تا چند باشی

تا ترا از تو شیشه در بارست

از تو تا دوست راه بسیارست

نشست گاه تو باشد بشرق در بلغار

شکارگاه تو باشد بضرب در عمان

جهد کن تا سنگیت کمتر شود

تا به لعلی سنگ تو انور شود

منت تا این همه ثنا گویم

در جهان تا همی ثنا باشد

در بزرگی بقای عمر تو باد

تا جهان را همی بقا باشد

درین جهان و برون زین جهان چو جان در جسم

درین جهان و فزون زین جهان جو جان در بر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165