سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تنگی ات پهنا پذیرد در جهان

کار تو اندام گیرد در جهان

تا تو در شهر یار ما باشی

کار در شهر کار ما باشد

تا تو باشی در حجاب بوالبشر

سرسری در عاشقان کمتر نگر

درین جهان و برون زین جهان چو جان در جسم

درین جهان و فزون زین جهان چو جان در بر

گفت من در تو چنان فانی شدم

که پرم از تتو ز ساران تا قدم

شعر من در جهان سمر زان شد

که شعار تو در جهان سمرست

تا بیابی تو دُرج دُرّ یتیم

تا بدانی تو زرِّ ناب ز سیم

بر در و در مجلس تو تا تو بوی من نبوم

خود نبود در ره تو هم صنمی هم شمنی

تا کی باشد تو را وساوس همراه

تا کی باشد تو را کواکب همبر

زهی فروخته حسن تو در جهان آتش

زده مرا غم تو در میان جان آتش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165