سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سرویست رمح تو در جویبار رزم

مرگ گوانش بر ترگ یلانش یار

یکی ترگ زرین بسر بر نهاد

درفشش برهام گودرز داد

ز شادی دلیران توران سپاه

همی ترگ سودند بر چرخ ماه

بیفتاد زو ترگ و زنهار خواست

تهمتن ورا کرد با خاک راست

بپوشید خفتان و بر سر نهاد

یکی ترگ چینی به کردار باد

بران ترگ زرین و زرین سپر

غمی شد سر از چاک چاک تبر

بسته خم کمندش در وغا یال ینال

خسته نوک پرندش روزکین ترگ تکین

عقاب از بر ترگ او نگذرد

سران جهان را بکس نشمرد

گه رزم دارند خفتان و ترگ

زندان ماهی و کمیخت کرگ

همان جوشن و ترگ و برگستوان

همان نیزه و تیر و گرز گران

تعداد ابیات منتشر شده : 510165