سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از آن پیمان شکن یار هوس کوش

تف غیرت نهادش در جگر نوش

از تف سینه و بخار خمار

جانم آمد بلب شراب کجاست

تف علم تو در دم صبح

بر بیرق شام سوخت پرچم

بهشت از فیض جودش رشحهٔ دان

جحیم از تف قهرش شعلهٔ خوان

بداندیش را از تف قهر او

به جای عرق خون چکد از مسام

تف چو روغن ز پیش برگیرد

نم بیگانه بانگ درگیرد

تحیتی چو تف آه عاشقان دلسوز

تحیتی چو دم صبح صادقان مشکین

از بوی دوستیش بنازد همی روان

وز تَفِّ دشمنیش بسوزد همی جگر

ز گفت گل خروشان گشت دایه

ز تف سینه جوشان گشت دایه

بود در دهان وی آتش چو آب

نسوزد گلویش ازان تف و تاب

تعداد ابیات منتشر شده : 510165