سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بداندیش را از تف قهر او

به جای عرق خون چکد از مسام

قرار جان بود آن دم ز دیدار

که منصورش بسوزد در تف نار

به دریا بسوزد ز تف خیزران

چنو زد نوند سبک خیز ران

شعله در رشته جان اندازد

شمع سان از تف آن بگدازند

مرد تاریک جان و روشن روی

گردد از تفِّ عشق جوشن روی

او همی جوشید از تف سعیر

عقل می گفتش الم یاتک نذیر

به چین آتشی کاید از آسمان

برند از تف تیغ تیزم گمان

که ز تف دل اژدها کردار

پر ز آتش همی شود دهنم

بود در دهان وی آتش چو آب

نسوزد گلویش ازان تف و تاب

گرم گاهی که چو دوزخ بدمد باد سموم

تف باحورا چو نکهت حورا بینند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165