سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

میکشد چرخ ازین زمین و بحار

به تف مهر گونه گونه بخار

ازو تافت رو کای پسندیده خوی

چنینم چرا تف فکندی به روی

از تف او ملتی مثل سپند

بر جهد شور افکن و هنگامه بند

نم چه سود این زمان که کشت امل

خشک گشت از تف سموم اجل

تف چو روغن ز پیش برگیرد

نم بیگانه بانگ درگیرد

تو در بند زیور پی دیگران

تف افکن به روی تو دانشوران

زدم سردی حسودش چون خزانست

ولی در دل تف باحور دارد

آن کز نهیب تف سموم سیاستش

خون در عروق فتنه ز خشکی چوروینست

نی صبر کشیدن تف و تاب

نی رخصت گرد گشتن آب

از تف هوا چو دود گشته

پشتش ز زمین کبود گشته

تعداد ابیات منتشر شده : 510165