سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همی تخت زرین کمینگه کنید

ز پیوستگی دست کوته کنید

ای خلیفه زادگان دادی کنید

حزم بهر روز میعادی کنید

گفت خیزید و سازکار کنید

با وی آهنگ کارزار کنید

گوش بر الهام خدایی کنید

وز ره ابلیس جدایی کنید

مرا اندرین سوگ یاری کنید

همه تن بتن سوگواری کنید

به می صاحب تخت و تاجم کنید

پریشان دماغم، علاجم کنید

به یک جرعه رفع ملالم کنید

بدی گفته باشم حلالم کنید

ترک آز و آرزومندی کنید

طبع را مایل به خرسندی کنید

چنین گفت کاین را ستایش کنید

جهان آفرین را نیایش کنید

بجویید و آن توشهٔ ره کنید

بکوشید تا رنج کوته کنید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165