سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفت که هان جمله تکاپو کنید

متفقا قوت و نیرو کنید

شما نیز دیده پر از خون کنید

همه جامهٔ ناز بیرون کنید

بر بدیهای بدان رحمت کنید

بر منی و خویش بین لعنت کنید

روی در زاویه درد کنید

وین هوس بر دل خود سرد کنید

هر دو به هم یاری قرآن کنید

آنچه سزاوار بود آن کنید

غافلان چند قبادوزی ادراک کنید

به گریبانی اگر دست رسد چاک کنید

همه مهر جویید و افسون کنید

ز تن آلت جنگ بیرون کنید

همچو آن روبه کم اشکم کنید

پیش او روباه بازی کم کنید

شما هر کسی چارهٔ جان کنید

خرد را بدین کار پیچان کنید

عاشقان را چو نامه باز کنید

نام من بر سرش طراز کنید

تعداد ابیات منتشر شده : 478421