سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خویش را اول سزاوارش کنید

آنگهی جان در سر کارش کنید

همه جنگ با پیل داران کنید

بریشان چنان تیر باران کنید

گفت که هان جمله تکاپو کنید

متفقا قوت و نیرو کنید

سیم یکدیگران به خرج کنید

یا به حکم حساب درج کنید

ز دلها همه کینه بیرون کنید

بمهر اندرین کشور افسون کنید

شما نیز دیده پر از خون کنید

همه جامهٔ ناز بیرون کنید

بر بدیهای بدان رحمت کنید

بر منی و خویش بین لعنت کنید

روی در زاویه درد کنید

وین هوس بر دل خود سرد کنید

هر دو به هم یاری قرآن کنید

آنچه سزاوار بود آن کنید

غافلان چند قبادوزی ادراک کنید

به گریبانی اگر دست رسد چاک کنید

تعداد ابیات منتشر شده : 509595