سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روزی آن ساده سوی شهرش برد

به حریفان خر فروش سپرد

یکی از جمع خر فروشانه

بهر آن کار ریش زد شانه

بانگ می زد که کیست در بازار

که خرد بهر خود خری رهوار

خر مگو استری جوان و روان

سخت در راه و تند در میدان

جهد از جای اگر رسد به مثل

سایه تازیانه اش به کفل

بلکه بر سایه اش گر آید نیش

گامها بگذرد ز سایه خویش

می جهد همچو باد جای به جای

می رود همچو آب در گل و لای

هست جوی بزرگ و نهر عظیم

پیش او کم ز جدول تقویم

خلق ازان گفت و گوی می خندید

لیک آن ساده مرد چون بشنید

سر فراگوش خر فروش آورد

کای به بازار خر فروشان فرد

 • جستجوی خاطره در همه ی آثار
 • جستجوی نژندی در فردوسی
 • جستجوی ایمان در همه ی آثار
 • جستجوی ورزش در همه ی آثار
 • جستجوی تک بیت در مولوی
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی اسرار در حافظ
 • جستجوی شتر در همه ی آثار
 • جستجوی محمد در همه ی آثار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508620