سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نامه کون به وی طی شده است

آدمی آدمی از وی شده است

تن مرد مسلمان پایدار است

بنای پیکر او استوار است

ور به نهایت نگری یک ره است

عاقبت هر دو از آن الله است

دجود است اینکه بینی یا نمود است

حکیم ما چه مشکلها گشود است

کسی که گشته به تقلید آدمی سیر ت

نه آدمی است، همان باز، آدمی بدل است

در سفر یار است و صحبت قائم است

فرد ره گیر است و ملت قائم است

تن پاکت که زیر پیرهن است

وحده لاشریک له، چه تن است

تن زنده والا به ورزندگی است

که ورزندگی مایهٔ زندگی است

به صورت آدمی کرده است نقاش

اگر مردی به معنی آدمی باش

به سختی دهد مرد آزاده تن

که پایان تن پروری بندگی است


 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی مو در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی انتظار در اوحدی
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی تن آدمی شریف است در همه ی آثار
 • جستجوی موی در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی صنما در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365483