سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کسی که گشته به تقلید آدمی سیر ت

نه آدمی است، همان باز، آدمی بدل است

به صورت آدمی کرده است نقاش

اگر مردی به معنی آدمی باش

بیچاره زاغ را که سیاه است جمله تن

از جمله تن سپیدی چشمش چه درخور است

در کار جهان، بیع و شری بر هیچ است

نقشی است خوش آدمی، ولی بر هیچ است

آدمی را ز همه چیز نفس منتخب است

در نفس منتخب آن است که با فریاد است

فضل است که سرمایهٔ بزرگی است

علم است که بنیاد افتخار است

بی خبر از غفلت خویش است تا جان در تن است

پای خواب آلود بیدارست تا در دامن است

تن گران و جان نزار و دل کباب است از طعام

غفلت از خواب است و خواب از آب و آب است از طعام

عشق هر چند مجازی است خوش است

سلطنت گر چه به بازی است خوش است

بحری است گهربخش که بر تخت نشسته است

شیری است عدو سوز که بر اسب سوار است

تعداد ابیات منتشر شده : 59270