سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نامه کون به وی طی شده است

آدمی آدمی از وی شده است

ور به نهایت نگری یک ره است

عاقبت هر دو از آن الله است

کسی که گشته به تقلید آدمی سیر ت

نه آدمی است، همان باز، آدمی بدل است

تن پاکت که زیر پیرهن است

وحده لاشریک له، چه تن است

به صورت آدمی کرده است نقاش

اگر مردی به معنی آدمی باش

آنچه زینها به تو پرتوفکن است

لختی از نعمت بیرون تن است

روح همچون صالح و تن ناقه است

روح اندر وصل و تن در فاقه است

دل بی عشق تن بی جان است

جان ازو زنده جاویدان است

همه را نیست، گر چه جان و تن است

جان معنی، که در تن سخن است

بیچاره زاغ را که سیاه است جمله تن

از جمله تن سپیدی چشمش چه درخور استتعداد ابیات منتشر شده : 206498