سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ور به نهایت نگری یک ره است

عاقبت هر دو از آن الله است

کسی که گشته به تقلید آدمی سیر ت

نه آدمی است، همان باز، آدمی بدل است

تن پاکت که زیر پیرهن است

وحده لاشریک له، چه تن است

به صورت آدمی کرده است نقاش

اگر مردی به معنی آدمی باش

بیچاره زاغ را که سیاه است جمله تن

از جمله تن سپیدی چشمش چه درخور است

کسی که عشق نبازد نه آدمی سنگ است

بلای عشق کشد هر که آدمی رنگ است

بازوی تو گر به مثل آهن است

پوست اگر بر تن تو جوشن است

همه عالم تن است و جان عشق است

جان و جانان عاشقان عشق است

همه عالم تن است و او جان است

شاه تبریز و میر او جان است

در کار جهان، بیع و شری بر هیچ است

نقشی است خوش آدمی، ولی بر هیچ است

تعداد ابیات منتشر شده : 112565