سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گل خواره تن است جان سخن خوار است

جانت نشود زگل چو تن کامل

این نه رفض است محض ایمان است

رسم معروف اهل عرفان است

با تو گویم سر اسلام است شرع

شرع آغاز است و انجام است شرع

همه عالم تن است و او جان است

شاه تبریز و میر او جان است

جان دانهٔ مردم است و تن کاه است

ای فتنهٔ تن تو فتنه بر کاهی

صبور است او یقین و راز دان است

حقیقت اندر اینجا بود جان است

من بندهٔ آزادم عشق است امام من

عشق است امام من عقل است غلام من

آدمی آن است که در وی دل است

ور نه علف خانهٔ آب و گل است

در قناعت که تو را دسترس است

گر همین عزت نفس است بس است

در کار جهان، بیع و شری بر هیچ است

نقشی است خوش آدمی، ولی بر هیچ است

تعداد ابیات منتشر شده : 508050