سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سر، هزاران دردسر دارد، سر است

تن، دو صد توش و نوا خواهد، تن است

گر تن من هم چو تن ها خفته است

هشت جنت در دلم بشکفته است

آدمی آنست که دینی در اوست

محو گمان کرده یقینی دراوست

گر بود این پیکر گل آدمی

زو در و دیوار ندارد کمی

علم است برهنه شاخ و تحصیل، بر است

تن، خانهٔ عنکبوت و دل، بال و پر است

آن گوهر زنده است و پدیرای علوم است

زو زنده و گوینده شده است این تن مردار

آدمی را ز همه چیز نفس منتخب است

در نفس منتخب آن است که با فریاد است

وصف پاکی وقف بر نور مه است

تا بشش گر بر نجاسات ره است

شفقت او شفقت پیغمبر است

سیرت اقوام را صورتگر است

درین چمن دل مرغان زمان زمان دگر است

بشاخ گل دگر است و به آشیان دگر است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165