سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بر زمین روی تواضع مالید

پیش مهمان به تضرع نالید

گفتی آیم میا که گر آیی

سوی من با تواضع نبوی

به سوی مکه زود بفرستاد

در تواضع محلّ او بنهاد

این تواضع نمای پر تلبیس

وآن تکبر فزای چون ابلیس

من از وی چه نیکی توقع کنم

که چون سفلگانش تواضع کنم

چو سیمای شه دید برخاست زود

به رسم بزرگان تواضع نمود

گهی طرح تواضع در فکنده

نشسته چون بنفشه سر فکنده

زین تواضع که فرود آیی خدا

راست بینی بخشد آن چشم ترا

عزیزم داشت همچون جم نگین را

تواضع کرد چون گردون زمین را

قضا میان تواضع ببسته چون شاگرد

قدر زبان تضرع گشاده چون سایل

تعداد ابیات منتشر شده : 510165