سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در تواضع همچو خاک افتاده باش

بو که پاکان بر تو وقتی بگذرند

جز تواضع نبود رسم و رهم

گر چه گلزار ز من چون مینوست

گر من نکوشمی به تواضع نبینمی

از هر خسی مذلت و از هر کسی عنا

باری نگارم آمد و بنشست و هر نفس

مستانه بر رسوم تواضع قیام کرد

عاشق که تواضع ننماید چه کند

شبها که به کوی تو نیاید چه کند

به خاک خفتهٔ دام تواضع خلقم

چو سجده ای که فتد راه در جبین زارش

صاحب تسلیم را هرکس تواضع شکند

گرکنی یک سجد ه پیدا می شود محرابها

قضا میان تواضع ببسته چون شاگرد

قدر زبان تضرع گشاده چون سایل

همان رسم تواضع بر گرفته ست

تو مردم دیده ای زین نیکخوتر؟

ابروی یار بار تواضع نمی کشد

خم در بنای تیغ غرور خمیده است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165