سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر عیب خود خود نگویم به مردم

نه درویش خانه نهد مرگ گورم

در کار عشقم یار دل آگاهم از اسرار دل

غافل نیم از کار دل وز کار دنیا غافلم

دل به تدبیر خرد نتوان یافت

بگذر از خود که به خود نتوان یافت

به کف عاشق چو گل، خون دل خود را نگه دارد

برای روزی خود، حاصل خود را نگه دارد

دل من از جفای خود ممال زیر پای خود

که بدکنی بجای خود که اندر اوست جای تو

نمی شناسم خود را که من کیم به یقین

از آنکه من ز خود اندر به خود همی نگرم

تا ملک مهر علی را در دل خود جای داد

مهر روشن دل و مهرش به دل ها جا گرفت

چنان بنشسته ای در دل که میگویم: تویی دل خود

چنان پیوسته ای در ما که: پندارم که خود مایی

ما خود بینیم و خود نمائیم

در آینه خود به خود نمائیم

خویش را صافی کن از اوصاف خود

تا ببینی ذات پاک صاف خودتعداد ابیات منتشر شده : 286692