سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آه دل درویش به سوهان ماند

گر خود نبرد برنده را تیز کند

تیر او پیوسته میخواهم که آید سوی دل

لیک میترسم، شود پیوسته در پهلوی دل

آنکه روزم شدسیه باشد زبی صبری دل

چون تو بودی و فراق یار کار دل مرا

دل من خوش کن از شمایل خود

گردنم پر کن از حمایل خود

بردوخت دل و دیده از دیدن غیر حق

نبود دلِ مجنون را جز این هنری دیگر

چند چون محیی کشد دل در ره تو انتظار

سوخت همچون سایه بر ره انتظار دل مرا

ای پری رویان دل محیی بدست آرید باز

ورنه تا محشر نخواهد کرد ،گفت و گوی دل

گشایندم قبا تا من بیاسایم زعمر خود

گره در دل مرا باشد از آن بند قبا تا کی

سپرده ای دل مفتون خود بمعشوقی

که هر چه در دل او هست، از تو بیزاریست

از دست بدادم دل شوریده خود را

بر هم زدم احوال بشولیده خود را

تعداد ابیات منتشر شده : 27723