سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چرا آزرده حالی ای دل ای دل

همه فکر و خیالی ای دل ای دل

ای تو دل آزار و من آزرده دل

دل شده ز آزار دل آزار، زار

من دل ندهم به کس برای دل تو

تو دل به کسی مده برای دل من

مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل

بمو دایم به جنگی ای دل ای دل

تن من جمله پس دل رود و دل پس تو

تن هوای دل و دل جمله هوای تو کند

اندر ره خود مشگل خود خود دیدم

از خود چو برون شدم رهم آسان گشت

همدم خود شو که حبیب خودی

چاره خود کن که طبیب خودی

رخت خود در خرابه ای بردم

زان دل افسردگان بیفسردم

به نور خود بر افروزندهٔ دل

به نار بیدلی سوزندهٔ دل

بسته دل در دوای رنجوران

جای خود کرده در دل دوران

تعداد ابیات منتشر شده : 76937