سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چرا آزرده حالی ای دل ای دل

همه فکر و خیالی ای دل ای دل

شیر چون وا گشت از چشمه به خور

جست در خر دل نه دل بد نه جگر

آن یکی عاشق به پیش یار خود

می شمرد از خدمت و از کار خود

چو خود را در کنار خود کشیدم

به نور تو مقام خویش دیدم

منزلگه یار است دل ماوای دلدارست دل

از غیر بیزارست دل کی جای اغیار است دل

دل من ای دل من ایدل من

یم من کشتی من ساحل من

داریم با خود گفتگو داریم در خود جستجو

خود بیدل و در خویشتن جویندهٔ دلدار خود

ای توانگر به کریمی و توانگر به سخا

ای توانگر به بزرگی و توانگر به هنر

مطلوب خود از خود طلب ای طالب ما

خود را بشناس یک زمانی به خود آ

من دل ندهم به کس برای دل تو

تو دل به کسی مده برای دل من

تعداد ابیات منتشر شده : 510165