سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر مرد رهی تکرار میکن

دمادم گوش با عطار میکن

اسم شاعر به عرف اهل زمان

هست بی اشتباه شامل آن

نیابم لذتی در زندگانی

بجز تکرار غم های نهانی

که اعتقادم راستست اینک گواه

لیک هست اندر گواهان اشتباه

نوسواد کتاب امیدم

غافلم زانچه می کنم تکرار

در گوشهٔ صحن و کنج دیوار

می کرد سرود عشق تکرار

کار هر یک پدید و مدت کار

وین سخن باز می کنم تکرار

مکن تکرار فقه و بحث معقول

چرا کاین هر دو تکراری نیرزد

در مدرسهٔ هوای او کس

عالم نشود به بحث و تکرار

پر بود تکرار در گفتار ما

تو خوشی بشنو که تکراری خوشست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165