سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر به تیر مه از جامه بیش باید تیر

چرا برهنه شود بوستان چو آید تیر

قدم چون تیر بود چفته کمان کرد

تیر مرا تیر و دی به رنج و تحامل

نه راستی قلم او به تیر ماند راست

همی به چرخ بر از تیر او ببارد تیر

زان کمان و تیر صید بخت تو تیر فلک

زین کمان و تیر صید دست تو شیر اجم

پیکان ز فتنه سازی و تیر از بلا و تیر

چون بر نشانه تیر زنی ازکمان خویش

رفت در آن خانهٔ تیر از مسیر

محرق ازآتش خورشید تیر

بگذشت ز سینه تیر دلدوزش

دل پاره و زخم تیر ناپیدا

بلندیش بگذشته از چرخ تیر

فزون سایش از نیم پرتاب تیر

آسیب سر تیر تو بهیجا

مر تیر را فلک فگار کرده

تیر فلک در هوای آتش طبیعت

بر بفکندست همچو تیر کباده

 • جستجوی موش در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی موش در عبید زاکانی
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی مادر در انوری
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی عشوه در حافظ
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی سعدی در همه ی آثار
 • جستجوی اعتبار در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478361