سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همی جست چون تیر و رفتار تیر

ز نعلش زمین چون ز باد آبگیر

نرگس صورتی چو بادامی

گرد او تیر و گرد تیر کمان

هر تیر که شاه تیر گیر اندازد

گویی که ز گردون اثیر اندازد

تیر چون تیر در هوای تو راست

طرفه چون طرف بر ستام تو باد

تیر را مشکن که این تیر شهیست

نیست پرتاوی ز شصت آگهیست

دست او گر کار فرماید کمان چرخ را

تیر چرخ او رسد در تیرِ چرخِ چنبری

قوس است و بال تیر و تیر تو

در قول و بال خصم غدارست

همه گفتند کاین چه تدبیر است

تیر بی زخم و زخم بی تیر است

پیر شد طبع جهان از گردش گردون پیر

تیر زد بر خیل گرما لشکر سرمای تیر

حیف از بازو نیاید، دست بر سیمرغ بند

تیر بر گنجشگ مشکن چشم تیر انداز را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165