سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شوخ چشم از سر بهانه نرفت

تیر بر چشمه نشانه نرفت

نگه دلدوزتر از تیر رستم

مژه برگشته تر از خنجر سام

هر کز پی تو شود کمان گیر

بر سینهٔ خویشتن زند تیر

منطقه بگشا ز میان فلک

تیر بیفکن ز کمان فلک

ز پرتاب تیرش در آن ترکتاز

فلک تیر پرتابها مانده باز

نقش این کارنامه می بستم

تیر بوسید خامه و دستم

یعنی که وبالش آن نشانداشت

کامیزش تیر در کمان داشت

ز تو کامی ندیده در زمانه

شده تیر ملامت را نشانه

از تحلیش تیره چهرهٔ تیر

وز تجلیش طیره تودهٔ طور

روارو زنان تیر پولاد سای

در اندام شیران پولاد خای

تعداد ابیات منتشر شده : 510165