سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

استخوان را اگر نشان کردی

تیر را مغز استخوان کردی

شعلهٔ شوق چون زبانه زند

آرزو تیر بر نشانه زند

بزد بر میان درخت سهی

گذاره شد آن تیر شاهنشهی

زان پیش کزین کمان کین توز

بر سینه خوریم تیر دلدوز

همه لشکر آن تیر برداشتند

سراسر همه نیزه پنداشتند

کمانها گرفتند و تیر خدنگ

نشانه نهادند چون روز جنگ

یکی تیر دیگر بیانداخت شیر

سپر بر سر آورد مرد دلیر

سراسیمه شد خفته از داروگیر

برآمد یکی ابر بارانش تیر

صد دل بربود یک نگاهش

یک تیر آمد بصد نشانه

ای خواجه برو که جهد انسان

با تیر قضا سپر نباشد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165