سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس

گر دیگر آن نگار قبا پوش بگذرد

ما نیز جامه های تصوف قبا کنیم

عجب که در عسل از زهر می کند پرهیز

حذر نمی کند از تیر آه زهرآلود

نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ

ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست

که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد

گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست

حافظ ز آه و ناله امانم نمی دهد

به خاک حافظ اگر یار بگذرد چون باد

ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم

تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود

کو عشوه ای ز ابروی همچون هلال تو

هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود

کجاست مرد که با ما سر سفر دارد

تعداد ابیات منتشر شده : 507630