سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

من کتاب و معجزه ت را رافعم

بیش و کم کن را ز قرآن مانعم

آن بود مال که ت نگه دارد

از همه رنجها به عمر دراز

خواری ازو بس بود آنکه ت کند

رنجه به ژاژیدن بسیار خویش

کز جراء/ت قیس ازین غم آباد

خواهم به خلیفه برد فریاد

چنگال مزن در این شتابنده

که ت زود کند چو خویشتن زایل

خدمت آن کن که فخر عِتْر َت پیغمبرست

سید سادات ذواه لفخرین و تاج اه لاه صفیا

فرقی نداشت عز ت وخو اری درین بساط

بیدارشد غنا به طمع تا زدیم پا

ز حق نفس ت بدین ترتیب و مقدار

به چندین واسطه آمد پدیدار

کسی که گشته به تقلید آدمی سیر ت

نه آدمی است، همان باز، آدمی بدل است

به غارت برد غمزه ت یک جهان جان

لبت را گو که آخر ترکتازستتعداد ابیات منتشر شده : 373712