سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا نراند دی دیوانه ت خوی بد

نه بهار آید و نه دشت به بار آید

وز عقل یکی سپر کن ارخواهی

که ت دهر به تیغ خویش نگذارد

بر کسی مپسند کز تو آن رسد

که ت نیاید خویشتن را آن پسند

مگر آن وعده که ت محمد کرد

راست خواهد شدن کنون، ای پیر

نامه ت از علم باید و زعمل

ای خردمند زی علیم خبیر

من کتاب و معجزه ت را رافعم

بیش و کم کن را ز قرآن مانعم

آن بود مال که ت نگه دارد

از همه رنجها به عمر دراز

خواری ازو بس بود آنکه ت کند

رنجه به ژاژیدن بسیار خویش

کز جراء/ت قیس ازین غم آباد

خواهم به خلیفه برد فریاد

چنگال مزن در این شتابنده

که ت زود کند چو خویشتن زایلتعداد ابیات منتشر شده : 414990