سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همواره دلش مدح تو را هست مهیا

چونانکه مهیاست صدف دُرّ ثمین را

تو درج گوهری سر ناگشوده

در و دری ثمین کس نابسوده

فضای سینه ام منزلگه دوست

درون این صدف درّ ثمین است

در دهن لاله باد، ریخته و بیخته

بیخته مشک سیاه، ریخته در ثمین

کان چه دارد وین چه دارد می گزین

زانک کم یابست آن در ثمین

تاهر دو تهنیت را در پیش او بریم

صافیتر و شریفتر از لؤلؤ ثمین

بحر طبع تو کرده مالامال

درج نطق ترا به در ثمین

نیست غواص و برکشد هردم

نوکش از بحر غیب در ثمین

شکست پشت صدف تا لبت به حرف آمد

یتیم کرده گفتار توست در ثمین

چو از توسیف فرغانی سخن راند

همه آفاق پر در ثمین کرد

تعداد ابیات منتشر شده : 500884