سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

علم جان جان توست ای هوشیار

گر بجوئی جان جان را در خور است

تو به یک جان دو جان ستان داری

جان ستان تو جان ستانی چرخ

تا بود جان به جان ، محب ویم

چون کنم ترک جان که جان منست

مرا تو جان عزیزی و جان توست، عزیز

هزار جان عزیزم، فدای جان تو باد

تو جان روزگاری و جانها به جان تو

پیوسته اند جان تو به جان روزگار

ای چشمه حیوان جان، نی نی که جان جان جان

در حقه پنهان جان معجون اصبا داشته

ساقی فدای جان تو بادا هزار جان

بر نیم جان تشنه ی ما زن بیار جان

صحبت جان جهان جان و جهان می ارزد

لعل جان پرور او جوهر جان می ارزد

بهر آن جان جهان دادم جهانی جان بجان

جان چو دادم در رهش جان بیشمار امد بدست

عشقت به جان خریدم و قصدم به جان کند

بر جان خویش دشمن جان را گزیده ام

تعداد ابیات منتشر شده : 507630