سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عرصهٔ بزمگاه خالی ماند

از حریفان و جام مالامال

جای امام فخر نشسته

یزدی و قمی وگرکانی

به جای گنجهای شایگانش

رسد بس رنجهای رایگانی

برانگیختندی ز جای نشست

مرا تاختندی همی بسته دست

بدادند گردنکشان جای خویش

نبودند گستاخ با رای خویش

جای ذوقیات شیرین لطیف

می دهد دستور دشنام کثیف

دگر گوزگانان فرخنده جای

نهادست نامش جهان کدخدای

رو بازاری و به آزاری

جای بازاریان دکان آمد

مظهر صنع رای اینانست

جنت عدم جای اینانست

بدست منوچهرشان جای کرد

سر تخمه را لشکر آرای کرد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165