سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شهپر جبرییل مرکب اوست

چکند جبرییل مرکب و زین

جبرییل اینجا اگر زحمت کند خونش بریز

خونبهای جبرییل از گنج رحمت باز ده

در قمار وقار بنشینیم

خویشتن جبرییل ساز کنیم

کردش اکرام خود خیل ولیک

نخورد جبرییل عجل سمین

راه را جبرییل داند شد

راهرو را دلیل داند شد

ببریده در آشیان تقدیس

وصف تو ز جبرییل شهپر

درآمد جبرییل آن پیک کونین

یکی تیر از کمان قاب قوسین

در مجلس تو جبرییل سامی

بر درت مگس گیر بر تنیده

پس لشکرش هفصد ژنده پیل

خدای جهان یارش و جبرییل

سر ایزد چه پرسی از خراز؟

از دم جبرییل پرس این راز

تعداد ابیات منتشر شده : 510120