سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زان چشیدی عواید درجات

زین کشیدی شداید درکات

گر تو گویی چو بنده مامور

هست در اختیار خود مجبور

بود پیش از وجود ما شیطان

در میان فرشتگان پنهان

بس بود امر و نهی شرط ظهور

فعل ها را ز بنده مامور

نی پی آنکه بنده را در دست

اختیار تمام و کامل هست

کس نگوید به سنگ کز لب بام

چون بیفتی مکن به خاک مقام

حق چو تعیین جمله اعیان کرد

صفت هر یکی دگرسان کرد

بود از جنس جن و لعنت او

مستجن بود در جبلت او

گویمت نکته ای به وجه صواب

که شود زین سؤال صعب جواب

کس نگوید به آب کز تگ چاه

مطلب بی رسن به بالا راه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165