سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سلسلهٔ این قوم جعد مشکبار

مسلهٔ دورست لیکن دور یار

زلف جعد مشکبار عقل بر

آخرا چون دم زشت خنگ خر

زلف سنبل به حلقه های کمند

کرده جعد قرنفلش را بند

پرستار با افسر و گوشوار

همان جعد مویان سیمین عذار

ای مار سیاه جعد جانانی

یا تیره شب دراز هجرانی

پیرایهٔ خلد و زیب فردوسی

مرغولهٔ حور و جعد غلمانی

قناتی سرد و بید سایه کستر

شکنج آبدان چون جعد دلبر

بشکند مُشک جعد او پشتت

دست عشقش کند چو انگشتت

جعد مقتول جان گسل باشد

زلف مرغول غول دل باشد

ز جعد بنفشه برانگیز تاب

سرنرگس مست برکش ز خواب

تعداد ابیات منتشر شده : 507630