سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سوی جنس آید سبک زان ناودان

جنس بر جنس است عاشق جاودان

جنس مایی پیش ما اولیتری

به که زان تن وا رهی و زان تری

دیدم آری هزار جنس طلب

لیک یک جنس یاب نشنیدم

بود قبطی جنس فرعون ذمیم

بود سبطی جنس موسی کلیم

جنس زن یابی و نیابی کس

جنس یاران درد خوردهٔ خویش

بسا جنس زبون کز حسن طالع

شود بالای جنس خوب واقع

باد جنس آتش آمد در قوام

طبع را جنس آمدست آخر مدام

ور ز غیر جنس باشد ذوق ما

آن مگر مانند باشد جنس را

تو ای شاه ار ز جنس مردمانی

بود یاقوت نیز از جنس اشجار

گر ندیدی جنس خود کی آمدی

کی بغیر جنس خود را بر زدی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165