سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

که مردم به جنگ اندر آماده اند

ز مادر همه جنگ را زاده اند

چپ و راست با نامداران جنگ

همی جست جنگ از پی نام و ننگ

چنین جنگ بد تا شب آمد فراز

چو شب تنگ شد جنگ چیدند باز

ز جنگ رام و جنگ رای و نندا نام کی جوید

کسی کز جنگها او را کمینه جنگ خان باشد

زغول جنگ وجنگبارگی بتر

سرشت جنگباره و بقای او

هم خود از ملک ده استعفا تا پاس نهم

ورنه ار پاس دهم باش خود آماده به جنگ

نگر جنگ این اژدها سرسری

چنان جنگ های دگر نشمری

شاها کرمی بکن مکن جنگ

زنهار مکن به جنگ آهنگ

به رزمگه « خدای جنگ» بگذرد

چو چشم شیر، لعلگون قبای او

جهانخوران گنجبر به جنگ بر

مسلطند و رنج و ابتلای او

تعداد ابیات منتشر شده : 505785