سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چپ و راست با نامداران جنگ

همی جست جنگ از پی نام و ننگ

چنین جنگ بد تا شب آمد فراز

چو شب تنگ شد جنگ چیدند باز

ز جنگ رام و جنگ رای و نندا نام کی جوید

کسی کز جنگها او را کمینه جنگ خان باشد

نگر جنگ این اژدها سرسری

چنان جنگ های دگر نشمری

شاها کرمی بکن مکن جنگ

زنهار مکن به جنگ آهنگ

دو لشکر چو درهم رسیدند تنگ

رده برکشیدند, برخاست جنگ

گرش صدهـــــــزاراند گردان جنگ

همه درگه جنگ و کین تیز چنـگ

از آرزوی جنگ زره خواهی بستر

وز دوستی جنگ سپرداری بالین

شاها کرمی کن و مکن جنگ

زنهار مکن به جنگ آهنگ

دو لشکر زدند از دو سو پره باز

ببد دست جنگ دلیران دراز


 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی بلبل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712