سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

که مردم به جنگ اندر آماده اند

ز مادر همه جنگ را زاده اند

چپ و راست با نامداران جنگ

همی جست جنگ از پی نام و ننگ

چنین جنگ بد تا شب آمد فراز

چو شب تنگ شد جنگ چیدند باز

ز جنگ رام و جنگ رای و نندا نام کی جوید

کسی کز جنگها او را کمینه جنگ خان باشد

زغول جنگ وجنگبارگی بتر

سرشت جنگباره و بقای او

نگر جنگ این اژدها سرسری

چنان جنگ های دگر نشمری

شاها کرمی بکن مکن جنگ

زنهار مکن به جنگ آهنگ

به رزمگه « خدای جنگ» بگذرد

چو چشم شیر، لعلگون قبای او

جهانخوران گنجبر به جنگ بر

مسلطند و رنج و ابتلای او

دو لشکر چو درهم رسیدند تنگ

رده برکشیدند, برخاست جنگ

 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486308