سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خصم بر در ستاده کینه سگال

در درون سرای جنگ و جدال

هرچه جنگ از درون شود افزون

خصم گردن فرازد از بیرون

زواره بد این جنگ را پیشرو

سپاهی همه جنگ سازان نو

درختان شوندت دلیران جنگ

همه برگشان تیغ گردد به چنگ

دو مرغ دلاور در آن داوری

زمانی نمودند جنگ آوری

بیاویخت از بازویش گرز جنگ

بزد بر کمربندش از باد چنگ

جنگ پیغامبر مدار صلح شد

صلح این آخر زمان زان جنگ بد

چو همره کنی جنگ را با خرد

دلیرت ز جنگ آوران نشمرد

از این روی جز جنگ جستن نخواهی

به جنگ اندرون جزمبارز نرانی

نگه کرد گرسیوز جنگ جوی

جز از جنگ جستن ندید ایچ روی

تعداد ابیات منتشر شده : 508620