سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هوایش طرز سودا خوب داند

جوانی گر دهد، پیری ستاند

فریاد که عمر و زندگانی بنماند

هیهات که عالم جوانی بگذشت

پدر پیر شد پایمردش جوان

جوانی خردمند و روشن روان

دود از دل عاشقان برآرد

حسن تو ز آتش جوانی

دریغا که باغ بهار جوانی

فرو ریخت از تند باد خزانی

زان زمزمه های آسمانی

بر مرده دلان دهد جوانی

ای دریغا که جوانی بگذشت

بهر آبادی این ملک خراب

ور غزلت یاد جوانی دهد

وز خوشی طبع، نشانی دهد

جوانی جوانبخت و خورشید چهر

شنیدم که بام مه رخی داشت مهر

اوان جوانی و فصل بهار

همه رنگ و بوی است و نقش و نگار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165