سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مسم بود از صحبت او طلا

کجا شد عیار جوانی، کجا؟

جوانی نکودار، کاین مرغ زیبا

نماند در این خانهٔ استخوانی

بکوش اندر بهار زندگانی

که شد پیرایهٔ پیری، جوانی

شکالی اگر ماکیانی برد

چنانست کز ما جوانی برد

دبیر منقلب پیر و جوانی

قلم در خط شده زو هر زمانی

بروز جوانی پدر کشته شد

مرا روز چون روز او گشته شد

مراد و خوش دلی و کامرانی

نشاط عشق و آغاز جوانی

کازاده جوانی از فلان کوی

شد شیفتهٔ فلان پری روی

جوانی مکن گرچه هستی دلیر

منه پای گستاخ در کام شیر

این پیر نگر که همچنانش

از یاد نمی رود جوانی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165