سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جهان جوان شد و ما همچنو جوانانیم

می جوان بجوان ده درین بهار جوان

من جوان از غم آن تازه جوان خواهم مرد

در دلم حسرت آن تازه جوان خواهد ماند

هست از این سرو جوان پیر و جوان را ایمنی

یارب این سرو جوان را داری اندر زینهار

نشسته خسرو پرویز بر تخت

جوان فرو جوان طبع و جوان بخت

دولت جوان و ملک جوان و ملک جوان

ملک جهان گرفتن و دادن نکو توان

ارجوکه کهنه تربت او نو شودکه هست

دولت جوان و ملک جوان و ملک جوان

نه هرکاو جوان زندگانیش بیش

بسا پیر مانده و جوان رفت پیش

بده او را جوان پاکبازی

سرورش از شراب خانه سازی

خدایگانا با دولت جوان بادی

وگر بخواستی من ز سر جوان شدمی

عقل کهن به مغز جوان هست

فکر جوان به مغز کهن نیستتعداد ابیات منتشر شده : 367921