سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جهان جوان شد و ما همچنو جوانانیم

می جوان بجوان ده درین بهار جوان

چون دولت جوان هنر و دانش تو دید

ملک جوان سپرد به تو دولت جوان

چه باک از آن که جهان گه جوان وگه پیرست

همیشه شاه جوان است و بخت شاه جوان

من جوان از غم آن تازه جوان خواهم مرد

در دلم حسرت آن تازه جوان خواهد ماند

هست از این سرو جوان پیر و جوان را ایمنی

یارب این سرو جوان را داری اندر زینهار

نشسته خسرو پرویز بر تخت

جوان فرو جوان طبع و جوان بخت

دولت جوان و ملک جوان و ملک جوان

ملک جهان گرفتن و دادن نکو توان

ارجوکه کهنه تربت او نو شودکه هست

دولت جوان و ملک جوان و ملک جوان

نه هرکاو جوان زندگانیش بیش

بسا پیر مانده و جوان رفت پیش

بده او را جوان پاکبازی

سرورش از شراب خانه سازیتعداد ابیات منتشر شده : 414990