سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دامن و جیب مکن جهد که زربفت کنی

جهد آن کن که مگر پاک کنی دامن و جیب

محتشم روزی که با داغت برآرد لاله سان

سر ز جیب خاک بشناسش به جیب چاک چاک

اندرو گر کرامتی بودی

وز تجرد علامتی بودی

ناگهان در رسید از در غیب

کرده پرگوهر حقایق جیب

سطر نخست از ورق این سواد

قدس نژادان تجرد نهاد

جامه دانم که میدرم بر تن

جیب از دامنم نمیدانم

علایق از میان نه بر کرانه

بزن لنگ تجرد عاشقانه

بندی گردد رکاب بر پایش

طوقی گرددش جیب پیراهن

صفات قلندر نشان برنگیرد

صفات تجرد بیان برنگیرد

نرهید از امل تجرد هم

رشته دارد قفای سوزنها

تعداد ابیات منتشر شده : 510165