سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حاتم طایی تویی، چون جود ورزی روز مهر

رستم سکزی تویی ، چون حرب سازی روز کین

زنطقش در خوی خجلت روان صاحب وصابی

ز دستش در طی نسیان رسوم حاتم طایی

آفاق پر از گوهر و در کن چو برادر

کز علم و سخا حیدری و حاتم طایی

از حاتم و رستم نکنم یاد که او را

انگشت کهین است به از حاتم و رستم

ز عدلت بود هر عدلی که آن می کرد نوشروان

ز گنجت بود هر گنجی که دادی حاتم طایی

یک خلیفه بود در ایام پیش

کرده حاتم را غلام جود خویش

نه حاتم آنکه چو حاتم هزار بندهٔ اوست

به بندگانت نویسند عبده و فداه

بیچارهٔ رزم اوست رُستم

خوانندهٔ بزم اوست حاتم

محمد ابن ابراهیم طایی

که امرش در دو جان آرد دو ابار

ای برادی قرینهٔ حاتم

وی بمردی نتیجهٔ حیدر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165