سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حیف ز حاجی نبی گوهر بحر وجود

کز ستم آسمان گشت نهان در زمین

سرای تو کعبه است و شاهان و میران

چو حاجی زده دست در حلقهٔ در

حاجی بعزم کعبه که احرام بسته ئی

در دیده ساز جای مغیلان چنانکه من

حاجی شود هر آنکه بدانجا کشید رخت

ناجی شود هرآنکه درینجا گشود بار

یا حاجی از ورود حرم درگه طواف

یا ناجی از خلود ارم در صف شمار

از علی وزثری بگذر اگر مرد رهی

کم حاجی چه زنی چون متوجه بمنیست

بدرایران صدر ایمان حاجی آقاسی که هست

هم مرید خاص یزدان هم مراد شهریار

حاجی بره کعبه و من طالب دیدار

او خانه همی جوید و من صاحب خانه

چو زاد حاجی اندر میان ره برسید

در ابتدای رهت انتهای اندیشه

تا نرفتی به حج نه ای حاجی

گرچه کردی سلب کبود به نیل

تعداد ابیات منتشر شده : 510165