سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حاصل ما دل است و حاصل دل

درد عشقست بنگر این حاصل

به جز درد سر از غافل چه حاصل

از این سودای بی حاصل چه حاصل

هر کسی می کند از یار مرادی حاصل

حاصل من غم یارست و خوشا حاصل من!

ناکا می ورنج است همه حاصل دنیا

ور کام بود حاصل از آن نیز چه حاصل

نعمت الله حاصل عمر من است

حاصل عمر خوشی اندوختم

حاصل درد است عاشقان را

خود خوشتر از این کجاست حاصل

زین باقی عمر کام حاصل نشود

هیچ آرزویی تمام حاصل نشود

از علم نشد وجه نجاتی حاصل

وز عقل نگشت اعتقادی حاصل

دلا غافل ز سبحانی چه حاصل

مطیع نفس و شیطانی چه حاصل

مستی که نشد زصافی خم حاصل

هرگز که زدرد جام حاصل نشودتعداد ابیات منتشر شده : 365483