سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو آن جلاب شیرین کردی آشام

ز شیرین عاقبت شیرین کنی کام

یکی را ساخت شیرین کار و طناز

که شیرین تو شیرین ناز کن ناز

بخور کاین جام شیرین نوش بادت

بجز شیرین همه فرموش بادت

سر جملۀ حاصل چو بر اریم ز عمر

جز عمر پس افکند نداریم ز عمر

مرا شیرین بدان خوانند پیوست

که بازیهای شیرین آرم از دست

یکایک مهر بر شیرین نهادند

بدان شیرین زبان اقرار دادند

چو شیرین در مداین مهد بگشاد

ز شیرین لب طبقها شهد بگشاد

بدان تلخی که شیرین کرد روزش

چو عود تلخ شیرین بود سوزش

گرت سر گردد از صفرای شیرین

ز سر بیرون مکن سودای شیرین

نباید کز سر شیرین زبانی

خورد حلوای شیرین را یگانی

تعداد ابیات منتشر شده : 501469