سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سر جملۀ حاصل چو بر اریم ز عمر

جز عمر پس افکند نداریم ز عمر

مرا شیرین بدان خوانند پیوست

که بازیهای شیرین آرم از دست

یکایک مهر بر شیرین نهادند

بدان شیرین زبان اقرار دادند

چو شیرین در مداین مهد بگشاد

ز شیرین لب طبقها شهد بگشاد

بدان تلخی که شیرین کرد روزش

چو عود تلخ شیرین بود سوزش

گرت سر گردد از صفرای شیرین

ز سر بیرون مکن سودای شیرین

نباید کز سر شیرین زبانی

خورد حلوای شیرین را یگانی

چو مهمانی به نزهتگاه شیرین

مرا پیوسته تلخ تست شیرین

چو خسرو نامه شیرین فرو خواند

از آن شیرین سخن عاجز فرو ماند

اجازت داد شیرین باز لب را

که در گفت آورد شیرین رطب راتعداد ابیات منتشر شده : 373712