سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دیده را بر جستن عمر گماشت

رخت را و اسپ را ضایع گذاشت

تا عمر آمد ز قیصر یک رسول

در مدینه از بیابان نغول

دید اعرابی زنی او را دخیل

گفت عمر نک به زیر آن نخیل

عشق جانان اگر به جان داری

حاصل عمر جاودان داری

حاصل عمر آنچنان مرغی

شک ندارم که یک نفس باشد

این باقی عمر با تو باشم

کز عمر گذشته یادگاری

خریدار ملک امان شو، چه حاصل

ز سرگشتگیهای عمر حرامی

رخم چو لاله ز خوناب دیده رنگین است

نشان قافله سالار عاشقان این است

مبین به چشم حقارت به خون دیده ما

که آبروی صراحی به اشک خونین است

نداد بوسه و این با که می توان گفتن؟

که تلخکامی ما ز آن دهان شیرین استتعداد ابیات منتشر شده : 373712