سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عمر کوته چو عمر مور و مگس

اَمَل افزون ز عمر ده کرگس

زآن عقل بدو گفته که ای عمر عثمان

هم عمر خیامی و هم عمر خطاب

به جز درد سر از غافل چه حاصل

از این سودای بی حاصل چه حاصل

تو عمر من و وصلت آسایش عمر من

یارب! که رقیب تو از عمر نیاساید

هر کسی می کند از یار مرادی حاصل

حاصل من غم یارست و خوشا حاصل من!

عزیز بودی چون عمر و همچو عمر برفتی

چو عمر رفته ز دستم نداند آنکه کی آیی

بانگ آمد مر عمر را کای عمر

بندهٔ ما را ز حاجت باز خر

ناکا می ورنج است همه حاصل دنیا

ور کام بود حاصل از آن نیز چه حاصل

قیمت عمر من و عمر تو یکسان نبود

کانچه من جویم از این عمر تو آن کی جویی

قاعده عدل عمر تازه کرد

ملک و خلافت به یک اندازه کرد

تعداد ابیات منتشر شده : 501469