سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

قوم گفتندش که او را قصر نیست

مر عمر را قصر جان روشنیست

دیده را بر جستن عمر گماشت

رخت را و اسپ را ضایع گذاشت

تا عمر آمد ز قیصر یک رسول

در مدینه از بیابان نغول

دید اعرابی زنی او را دخیل

گفت عمر نک به زیر آن نخیل

عشق جانان اگر به جان داری

حاصل عمر جاودان داری

حاصل عمر آنچنان مرغی

شک ندارم که یک نفس باشد

بود حاصل عمر همراهتان

انیس دل و جان آگاهتان

یکی عمر پاینده سرمدی

ز طاعتوری حاصل و بخردی

اختران عُمر آدمی شکرند

همه جز عمر آدمی نخورند

این باقی عمر با تو باشم

کز عمر گذشته یادگاری

تعداد ابیات منتشر شده : 502039