سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حدیث کودکی و خودپرستی

رها کن کان خیالی بود و مستی

شهنشه نیارست کردن حدیث

که بر وی چه آمد ز خبث خبیث

حدیث مصریان کردی سرانجام

که تا بردی عزیز مصر را نام

خوشا گوش سخن کردن ز جایی

به امید حدیث آشنایی

انوری هم حدیث لااحصی

بس دلیری مکن لکل مقام

آخر بشنو حدیث خواجو

کز عشق تو گشت داستانی

همیشه که نامست از حسن یوسف

جهانی حدیث زلیخا گرفته

گل و بلبل همه شب راز گفتند

حدیث عشقبازی باز گفتند

سید از حق چو این سخن گوید

نتوان آن حدیث بنهفتتن

حدیث کوفیان تلقین گرفته

به اسناد و بقال و قیل و عن عن

تعداد ابیات منتشر شده : 507630