سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

که می رود که پیامم به شهریار رساند

حدیث بندهٔ مخلص بشهریار رساند

درمذهب درویشان کذبست حدیث آن

کز عشق سخن گوید وز خود خبری دارد

گفتم از خلق او سخن گویم

نوز نابرده این حدیث بسر

اگر داری تو عقل و دانش و هوش

بیا بشنو حدیث گربه و موش

ز قرب غیر مگوئید با من مهجور

حدیث مرگ مخوانید بر سر بیمار

حدیث ابن حسام از شکایت اصحاب

حکایتی است که یوسف ز جور اخوان گفت

از آن مدینه که در وی زلال علم دهند

غلام مشرب ساقی کوثرم به حدیث

حدیث آن لب و دندان شیرین

ز مرجان جوی و از درّ عدن پرس

فَما تَطاوَلَ قلبی حدیث زلف درازت

وَ ما جَری بِدمُوعی ز ماجرای تو دارم

حدیث وجد من افسردگان کجا دانند

فلک به چرخ در آید ز شوق حالاتم

تعداد ابیات منتشر شده : 112640