سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شعر تر مطلق سنایی خوان

آتش در زن حدیث مغلق را

خوی تو دانم حدیث بوسه نگویم

مار گزیده قوام مار ندارد

چو پار پیش تو عبدالملک مرا امسال

بشرح گفت حدیث نهفته و مضمر

القصه حدیث مطلق از من بشنو

هر چیز که در جستن آنی آنی

جانا، حدیث شوقت در داستان نگنجد

رمزی ز راز عشقت در صد بیان نگنجد

تا سنایی بر حدیث چرب تست

غره چون کفتار بر گفتارها

بالای تو گر به سرو گفتم به مرنج

زیرا که حدیث ناروا می گویم

ز حد چون رفت سوی شهر راندند

حدیث او به گوش شه رساندند

جایی که حدیث تو کند خندانم

خندان خندان به لب برآید جانم

بیان می کرد هر سو غنچه با گل

به سر گوشی حدیث خون بلبل

تعداد ابیات منتشر شده : 59345