سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شهنشه نیارست کردن حدیث

که بر وی چه آمد ز خبث خبیث

حدیث مصریان کردی سرانجام

که تا بردی عزیز مصر را نام

خوشا گوش سخن کردن ز جایی

به امید حدیث آشنایی

انوری هم حدیث لااحصی

بس دلیری مکن لکل مقام

آخر بشنو حدیث خواجو

کز عشق تو گشت داستانی

همیشه که نامست از حسن یوسف

جهانی حدیث زلیخا گرفته

گل و بلبل همه شب راز گفتند

حدیث عشقبازی باز گفتند

سید از حق چو این سخن گوید

نتوان آن حدیث بنهفتتن

حدیث کوفیان تلقین گرفته

به اسناد و بقال و قیل و عن عن

آمدم با حدیث تهنیتی

که زمن فایتست واینش قضات


 • جستجوی پیروزی در همه ی آثار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی میدان در فردوسی
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364455