سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شرم باید، لاف نگرایی

به حدیث گزاف نگرایی

حدیث محقّق مگویا جهول

که هر مرغ را دانه ای دیگرست

نگارا از سر آزاد مردی

حدیث دردناک بنده بنیوش

چون تو ثقت الملک ندیدند

اقرار بدین حدیث کردند

می صافی بصوفی ده که هشیار

حدیث عشرت مستان نداند

هر کجا زان ملک سخن گویی

نکندکس حدیث رستم زر

شهنشه نیارست کردن حدیث

که بر وی چه آمد ز خبث خبیث

حدیث مصریان کردی سرانجام

که تا بردی عزیز مصر را نام

خوشا گوش سخن کردن ز جایی

به امید حدیث آشنایی

انوری هم حدیث لااحصی

بس دلیری مکن لکل مقام


 • جستجوی تو برو خود را باش در حافظ
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی عمر گرانمایه در پروین اعتصامی
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414990