سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آن را که حدیث عشق در دل گردد

باید که زتیغ عشق بسمل گردد

چو عشق آمد چه جای عقل و هوشست

چو گوید عشق عقل آنجا خموش است

عشق ورزیدم نهان ای وای بر من کین زمان

نقل هرمجلس حدیث عشق پنهان من است

گر سخن گویم دگر از عشق خواهم گفت و بس

جز حدیث عشق در دفتر نمی آید مرا

عشق با تو گل است روزی چند

عشق ما عشق جاودان آمد

من لایق عشق و درد عشق تو نیم

زنهار که هم نبرد عشق تو نیم

پرورده کردم خان و مان سرگشته ام گرد جهان

گشتم ضعیف و ناتوان از دست عشق از دست عشق

این سو و آن سو میخزم سودای خامی می پزم

انگشت به دندان میگزم از دست عشق از دست عشق

از عشق خیزد انده ، تا کی بلای عشق

در عشق خیر نیست من و نعت شهریار

هرنیمه شب از گلخنی تا روز سازم مسکنی

چون گلخنی شد این دلم از دست عشق از دست عشق

تعداد ابیات منتشر شده : 76937